නිවනට අදාල කරුනු ������������ ������������������ ������ ���������������

������������ ������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close