නිවනට අදාල කරුනු ������������ ������ ������������ ���������������

������������ ������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close