නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයකායානුපස්‌සනාව ������������������������ ������������ ������������������������ 4

������������������������ ������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close