නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයකායානුපස්‌සනාව ������������������������ ������������ ������������������������

������������������������ ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close