නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයකායානුපස්‌සනාව ������������������������ ��������������������� ������������ ������������������������ 1

������������������������ ��������������������� ������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close