නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයකායානුපස්‌සනාව ������ ��������� ������������ ������������ ��������������� 1

������ ��������� ������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close