නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයකායානුපස්‌සනාව ������������������������ ������ ��������������������������� ��������������� 3

������������������������ ������ ��������������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close