නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයකායානුපස්‌සනාව ��������������������������������������� ��������������� ������������ ������������������������ 7

��������������������������������������� ��������������� ������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close