නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයකායානුපස්‌සනාව ��������������������������������������� ��������������� ������������ ������������������������

��������������������������������������� ��������������� ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close