ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ��������� ��������������������������� ������������ ���������

��������� ��������������������������� ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close