අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������������� ������ ������������������������ ������������������������

��������������������� ������ ������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close