අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������� ��������������� ��������� ��������������� ������������������������

��������� ��������������� ��������� ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close