නිවන් මගඅස්සාස ��������������� ��������������� ��������� ���������������

��������������� ��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close