නිවන් මගඅස්සාස ��������������� ��������������� ��������� ��������������� 19

��������������� ��������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close