නිවන් මගඅස්සාස ��������������������� ��������������������� ��������� ���������������

��������������������� ��������������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close