නිවන් මගඅස්සාස ��������������� ������������ 2

��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close