නිවන් මගඅස්සාස ��������� ��������� ��������� ������������������ 1

��������� ��������� ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close