නිවන් මගඅස්සාස ��������� ��������� ��������� ������������������

��������� ��������� ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close