නිවන් මගඅස්සාස ������������������ ������������������ ��������� ��������������� 1

������������������ ������������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close