නිවන් මගඅස්සාස ������������������ ������������������ ��������� ���������������

������������������ ������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close