නිවන් මගඅස්සාස ������������������ ��������������������� ������ ��������� ������������������ ���������������������

������������������ ��������������������� ������ ��������� ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close