නිවන් මගඅස්සාස ������������������ ��������������������� ������ ��������� ������������������ ��������������������� 1

������������������ ��������������������� ������ ��������� ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close