නිවන් මගඅස්සාස ��������������� ��������������� ��������� ������ ������������������

��������������� ��������������� ��������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close