නිවන් මගඅස්සාස ��������������������� 8

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close