නිවන් මගඅස්සාස ���������������������

��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close