අභිධර්මයචිත්තය ��������� ���������������������

��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close