දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ��������� ������ ������ ������������

��������� ������ ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close