දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ��������� ������ ������ ������������ 3

��������� ������ ������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close