දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයශික්ෂා පද ��������������������� ������ ��������� ������������������ 6

��������������������� ������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close