නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������������ ��������������������������������� ���������������

������������ ��������������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close