නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������������������������ ������������������������

������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close