නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������� ������������������������������ ������ ���������������

��������������� ������������������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close