නිවනට අදාල කරුනු ��������� ��������������������� ��������������������������������� ���������

��������� ��������������������� ��������������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close