නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������� ��������� ��������� ���������������������

��������� ��������� ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close