භාවනාවසමාධි ������������������������������ ��������������� ������������������ ������ ������������ ������������������ ���������������

������������������������������ ��������������� ������������������ ������ ������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close