නිවන් මගසීලය ������ ������������ ��������������� ��������������� ������������ ��������� ���������

������ ������������ ��������������� ��������������� ������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close