නිවන් මගසීලය ��������������� ������������������������ ������������������ ��������� ��������������� 1

��������������� ������������������������ ������������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close