නිවන් මගසීලය ��������������� ������������������������ ������������������ ��������� ���������������

��������������� ������������������������ ������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close