නිවන් මගසීලය ��������������������� ��������������������� 12

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close