නිවන් මගසීලය ������������������������ ������������������ ��������������� 2

������������������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close