නිවන් මගසීලය ������������ ������ ������ ������������

������������ ������ ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close