නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයධම්‌මානුපස්‌සනාව ��������������������� ���������������������������������������

��������������������� ��������������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close