නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයචිත්‌තානුපස්‌සනාව ������������ ������������������ ��������������������� ���������������

������������ ������������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close