නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයචිත්‌තානුපස්‌සනාව ��������� ������������������������ ������������ ������ ������������������������

��������� ������������������������ ������������ ������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close