නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයචිත්‌තානුපස්‌සනාව ��������� ������������������ 16 ������������

��������� ������������������ 16 ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close