නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානයචිත්‌තානුපස්‌සනාව ��������� ��������������������� ������������������������������ ���������������

��������� ��������������������� ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close