භාවනාවඅසුභ ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������������������� ������ ���������������

������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close