භාවනාවඅසුභ ������������ ������ ������������������������ ������ ���������������

������������ ������ ������������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close