භාවනාවඅසුභ ������������ 32 ������������ ������������������ ������ ��������� ���������������

������������ 32 ������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close