භාවනාවඅසුභ ������������ ������������...

������������ ������������... යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close