භාවනාවඅසුභ කේසා ලෝමා.

කේසා ලෝමා. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close