භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������

������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close