භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������

��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close