නිවනට අදාල කරුනු ������������������ ��������������������������� ��������� ���������������

������������������ ��������������������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close