නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ������������

������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close