නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ������������ ��������� ��������� 2

������������ ������������ ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close