නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������������ ������������ ���������������������������������������

������������������ ������������ ��������������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close