* බුදු රජාණන් වහන්සේ ��������������������� ��������� 46

��������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close