නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������ ���������������

������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close